ระบบการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรกลางสำหรับกองบริหารงานทั่วไป
(OPGA: Central Resource Database Management System)
วัตถุประสงค์เพื่อให้กองบริหารงานทั่วไปมีฐานข้อมูลกลางสำหรับการตรวจสอบข้อมูลการใช้ทรัพยากรกลางทั้งหมดย้อนหลัง และที่สำคัญระบบนี้ช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ด้านการจัดสรรงบประมาณในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และช่วยในเรื่องการติดตามแนวโน้มปริมาณการใช้ทรัพยากรและข้อมูลสาธารณูปโภคด้านต่างๆในแต่ละปีงบประมาณย้อนหลังได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งการพัฒนาระบบดังกล่าวยังถือเป็นการช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ด้าน Digital University ของมหาวิทยาลัยด้วย หมายเหตุ แนะนำให้ผู้ใช้งานเปิดระบบผ่านเบราว์เซอร์โครม (Chrome Browser)